Đang xử lý....
Lỗi
Hoàn tất
Xác nhận

Bàn làm việc đẹp

Những mẫu bàn làm việc gỗ đẹp cho phút giây thoải mái bên gia đình thân yêu

Bàn làm việc gỗ đẹp U1

Bàn làm việc gỗ đẹp U1

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U2

Bàn làm việc gỗ đẹp U2

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U3

Bàn làm việc gỗ đẹp U3

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U4

Bàn làm việc gỗ đẹp U4

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U5

Bàn làm việc gỗ đẹp U5

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U6

Bàn làm việc gỗ đẹp U6

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U7

Bàn làm việc gỗ đẹp U7

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U8

Bàn làm việc gỗ đẹp U8

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U9

Bàn làm việc gỗ đẹp U9

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U10

Bàn làm việc gỗ đẹp U10

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U11

Bàn làm việc gỗ đẹp U11

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U12

Bàn làm việc gỗ đẹp U12

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U13

Bàn làm việc gỗ đẹp U13

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U14

Bàn làm việc gỗ đẹp U14

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U15

Bàn làm việc gỗ đẹp U15

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U16

Bàn làm việc gỗ đẹp U16

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U17

Bàn làm việc gỗ đẹp U17

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U18

Bàn làm việc gỗ đẹp U18

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U19

Bàn làm việc gỗ đẹp U19

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U20

Bàn làm việc gỗ đẹp U20

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U21

Bàn làm việc gỗ đẹp U21

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U22

Bàn làm việc gỗ đẹp U22

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U23

Bàn làm việc gỗ đẹp U23

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U24

Bàn làm việc gỗ đẹp U24

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U25

Bàn làm việc gỗ đẹp U25

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U26

Bàn làm việc gỗ đẹp U26

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U27

Bàn làm việc gỗ đẹp U27

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U28

Bàn làm việc gỗ đẹp U28

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U29

Bàn làm việc gỗ đẹp U29

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U30

Bàn làm việc gỗ đẹp U30

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U31

Bàn làm việc gỗ đẹp U31

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U32

Bàn làm việc gỗ đẹp U32

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U33

Bàn làm việc gỗ đẹp U33

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U34

Bàn làm việc gỗ đẹp U34

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U35

Bàn làm việc gỗ đẹp U35

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U36

Bàn làm việc gỗ đẹp U36

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U37

Bàn làm việc gỗ đẹp U37

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U38

Bàn làm việc gỗ đẹp U38

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U39

Bàn làm việc gỗ đẹp U39

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U40

Bàn làm việc gỗ đẹp U40

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U41

Bàn làm việc gỗ đẹp U41

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U42

Bàn làm việc gỗ đẹp U42

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U43

Bàn làm việc gỗ đẹp U43

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U44

Bàn làm việc gỗ đẹp U44

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U45

Bàn làm việc gỗ đẹp U45

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U46

Bàn làm việc gỗ đẹp U46

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U47

Bàn làm việc gỗ đẹp U47

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U48

Bàn làm việc gỗ đẹp U48

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U49

Bàn làm việc gỗ đẹp U49

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U50

Bàn làm việc gỗ đẹp U50

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U51

Bàn làm việc gỗ đẹp U51

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U52

Bàn làm việc gỗ đẹp U52

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U53

Bàn làm việc gỗ đẹp U53

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U54

Bàn làm việc gỗ đẹp U54

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U55

Bàn làm việc gỗ đẹp U55

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U56

Bàn làm việc gỗ đẹp U56

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U57

Bàn làm việc gỗ đẹp U57

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U58

Bàn làm việc gỗ đẹp U58

Free ship in HCMC
    0


Bàn làm việc gỗ đẹp U59

Bàn làm việc gỗ đẹp U59

Free ship in HCMC
    0


Bàn làm việc gỗ đẹp U60

Bàn làm việc gỗ đẹp U60

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U61

Bàn làm việc gỗ đẹp U61

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U62

Bàn làm việc gỗ đẹp U62

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U63

Bàn làm việc gỗ đẹp U63

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U64

Bàn làm việc gỗ đẹp U64

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U65

Bàn làm việc gỗ đẹp U65

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U66

Bàn làm việc gỗ đẹp U66

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U67

Bàn làm việc gỗ đẹp U67

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U68

Bàn làm việc gỗ đẹp U68

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U69

Bàn làm việc gỗ đẹp U69

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U70

Bàn làm việc gỗ đẹp U70

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U71

Bàn làm việc gỗ đẹp U71

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U72

Bàn làm việc gỗ đẹp U72

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U73

Bàn làm việc gỗ đẹp U73

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U74

Bàn làm việc gỗ đẹp U74

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U75

Bàn làm việc gỗ đẹp U75

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U76

Bàn làm việc gỗ đẹp U76

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U77

Bàn làm việc gỗ đẹp U77

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U78

Bàn làm việc gỗ đẹp U78

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U79

Bàn làm việc gỗ đẹp U79

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U80

Bàn làm việc gỗ đẹp U80

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U81

Bàn làm việc gỗ đẹp U81

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U82

Bàn làm việc gỗ đẹp U82

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U83

Bàn làm việc gỗ đẹp U83

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U84

Bàn làm việc gỗ đẹp U84

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U85

Bàn làm việc gỗ đẹp U85

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U86

Bàn làm việc gỗ đẹp U86

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U87

Bàn làm việc gỗ đẹp U87

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U88

Bàn làm việc gỗ đẹp U88

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U89

Bàn làm việc gỗ đẹp U89

Free ship in HCMC
    1


Bàn làm việc gỗ đẹp U90

Bàn làm việc gỗ đẹp U90

Free ship in HCMC
    1UpHouse
UpHouse

CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

February  2018
kệ tivi phòng khách

Ấm áp, sang trọng, nhẹ nhàng, là những tính từ mô tả đúng nhất khi đến với nội thất nhà phố của chú Mẫn. Là người khá kỹ tính nên chú Mẫn rất cẩn trọng trong việc lựa chọn vật liệu cũng như từng thiết kế nội thất trong căn nhà của mình.

January  2016

Không gian sống góp phần rất lớn hình thành nếp sống cũng như chất lượng cuộc sống cho bạn và gia đình. Cùng UpHouse tham quan không gian sống của gia đình chị Hạnh nhé.

Giá sách cột 4 mặt độc đáo
January  2016
Phòng khách sang trọng với tone màu đen trắng

Trắng – đen là hai gam màu không có gì mới mẻ nhưng là cặp đôi hoàn hảo mang đến sức hút mạnh mẽ của sự tương phản và tạo nên không gian sang trọng, tinh tế.

November  2015

Là sản phẩm của sự dung hòa giữa hai phong cách cổ điển và hiện đại. Nét tinh tế, các đường nét phức tạp từ cổ điển kết hợp với nét đơn giản hiện đại tạo nên phong cách nội thất bán cổ điển dành cho những người ưa thích vẻ đẹp sang trọng, hoài cổ. Cô Thảo vô cùng ưa thích phong cách này, hãy cùng Up-House thăm quan không gian nội thất nhà cô Thảo nhé.

Phòng khách tân cổ điển
UpHouse
UpHouse