Đang xử lý....
Lỗi
Hoàn tất
Xác nhận

Bàn trà gỗ đẹp

Những mẫu bàn uống trà gỗ đẹp vô cùng sáng tạo và cuốn hút

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U1

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U1

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U2

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U2

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U3

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U3

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U4

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U4

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U5

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U5

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U6

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U6

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U7

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U7

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U8

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U8

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U9

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U9

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U10

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U10

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U11

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U11

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U12

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U12

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U13

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U13

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U14

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U14

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U15

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U15

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U16

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U16

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U17

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U17

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U18

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U18

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U19

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U19

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U20

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U20

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U21

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U21

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U22

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U22

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U23

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U23

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U25

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U25

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U26

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U26

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U27

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U27

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U28

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U28

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U29

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U29

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U30

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U30

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U31

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U31

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U32

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U32

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U33

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U33

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U34

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U34

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U35

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U35

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U36

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U36

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U37

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U37

Free ship in HCMC
    2


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U38

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U38

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U39

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U39

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U40

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U40

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U24

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U24

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U41

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U41

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U42

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U42

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U43

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U43

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U44

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U44

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U45

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U45

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U46

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U46

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U47

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U47

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U48

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U48

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U49

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U49

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U50

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U50

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U51

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U51

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U52

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U52

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U53

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U53

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U54

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U54

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U55

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U55

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U56

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U56

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U57

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U57

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U58

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U58

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U59

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U59

Free ship in HCMC
    2


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U60

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U60

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U61

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U61

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U62

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U62

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U63

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U63

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U64

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U64

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U65

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U65

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U66

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U66

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U67

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U67

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U68

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U68

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U69

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U69

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U70

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U70

Free ship in HCMC
    1


Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U71

Mẫu bàn uống trà gỗ đẹp U71

Free ship in HCMC
    1UpHouse
UpHouse

CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

June  2018
Nội thất anh Long - đà nẵng

Đây được coi là một trong những công trình trọng điểm của Uphouse trong những tháng cuối năm 2017 bởi ngoài việc anh Long là khách hàng VIP của Uphouse và anh là một người cực kì tỉ mỉ dù là những chi tiết nhỏ nhất thì thời gian thi công để kịp tiến độ bàn giao cũng là một thử thách đặt ra cho toàn bộ đội ngũ của dự án.

September  2018

Có lẽ trong những tháng cuối năm 2018 này thì dự án nội thất nhà phố của cô Ánh là một trong những dự án mà UpHouse tâm đắc nhất bởi sự phối hợp hoàn hảo của kiến trúc và nội thất không chỉ thể hiện tính thẩm mỹ cao mà còn truyền tải phong cách sống, cá tính của chủ nhân ngôi nhà.

Nội thất cô Ánh - Bình Thạnh
October  2018
Nội thất anh Hiệp -  Bình Chánh

Là một trong những dự án nội thất trọn gói nguyên căn mà UpHouse đã thực hiện, ngôi nhà của anh Hiệp khoác lên mình một lớp áo vô cùng hiện đại với 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách và 1 phòng sinh hoạt chung. Nội thất đầy đủ tiện ích tạo nên sự thoải mái, ấm cúng cho các thành viên trong gia đình nhưng vẫn giữ được tinh tế, sang trọng trong từng chi tiết.

January  2016

Không gian sống góp phần rất lớn hình thành nếp sống cũng như chất lượng cuộc sống cho bạn và gia đình. Cùng UpHouse tham quan không gian sống của gia đình chị Hạnh nhé.

Giá sách cột 4 mặt độc đáo
UpHouse
UpHouse